§1.

Słownik pojęć

Przez pojęcia użyte w Regulaminie rozumie się:

 • BANK- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Puławska15, 02-515 Warszawa zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38, REGON 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł
 • PLATFORMA DECENTRALAND – wirtualna platforma prowadzona na stronie decentraland.org
 • UŻYTKOWNIK – każda osoba, która zalogowała się na stronie decentraland.org
 • WIRTUALNA PKO ROTUNDA - przestrzeń Banku dostępna publicznie na Platformie Decentraland wygenerowana za pomocą metod teleinformatycznych

§2.

Prawa wyłączne Banku w zakresie przestrzeni Wirtualna PKO Rotunda

 1. Bank posiada prawa wyłączne w zakresie wizerunku Wirtualna PKO Rotunda oraz umieszczonych w nim materiałów.
 2. Wizerunek Wirtualna PKO Rotunda oraz umieszczone w nim materiały nie mogą być wykorzystywane przez Użytkownika w celach komercyjnych, w szczególności poprzez kopiowanie w całości lub części, transmitowanie elektroniczne oraz modyfikowanie, bez uprzedniej pisemnej lub elektronicznej zgody Banku.

§3.

Korzystanie z przestrzeni Wirtualna PKO Rotunda

 1. W Wirtualna PKO Rotunda Użytkownik może podejmować działania wyłącznie w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Korzystając z Wirtualna PKO Rotunda Użytkownik nie może:
  • zamieszczać treści o charakterze bezprawnym,
  • naruszać praw innych osób, w tym zamieszczać treści naruszających dobra osobiste innych osób,
  • wykorzystywać urządzeń, mechanizmów, oprogramowania ani innych skryptów, które mogłyby zakłócać działanie przestrzeni Wirtualna PKO Rotunda; dotyczy to również przesyłania plików zainfekowanych wirusami,
  • zakłócać działania przestrzeni Wirtualna PKO Rotunda w jakikolwiek inny sposób.

§4.

Dane kontaktowe

W sprawach związanych z Wirtualna PKO Rotunda można kontaktować się z Bankiem wysyłając wiadomość email pod adres: fintech@pkobp.pl.

§5.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie https://fintech.pkobp.pl/metaverse.
 2. Niniejszy regulamin podlega prawu polskiemu.
 3. Bank zastrzega sobie możliwość jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu, przy czym stosowne informacje o zmianach w Regulaminie będą przekazywane przez Bank komunikatami zamieszczanymi na stronie internetowej https://fintech.pkobp.pl/metaverse. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie internetowej w postaci tekstu jednolitego. Informacje o Regulaminie znajdują się także po wejściu do przestrzeni Wirtualna PKO Rotunda.
 4. Bank nie jest odpowiedzialny za funkcjonowanie platformy Decentraland. Regulamin Platformy Decentraland dostępny jest na stronie decentraland.org.

 

Drukuj